top of page

Algemene voorwaarden 
Ligplaatsen Kralingse Plaslaan 149

ALGEMENE VOORWAARDEN - Jachtwerf de Lelie

Algemene Voorwaarden van M. de Jong, kantoorhoudende aan de Plaszoom 364, 3062 CL, te Rotterdam, handelend onder de namen: Rotterdamse Zeilschool de Lelie en Jachtwerf de Lelie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 65287045. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde leidend als er een beroep op wordt gedaan.

 

ARTIKEL 1.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Jachtwerf de Lelie, afgekort tot JL. Valt hieronder M. de Jong, voornoemde al diegenen, die zij heeft aangesteld in het kader van het beheer van de jachtwerf aan de Kralingse Plaslaan 149, te Rotterdam.

ARTIKEL 2.

Wanneer deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard door JL, dan zijn deze mede van toepassing ten aanzien van de ligplaatshouders, passanten, hun gasten, en in het algemeen ten aanzien van iedereen die zich op het terrein van de jachtwerf bevinden.

ARTIKEL 3.

JL hanteert een systeem met een codeslot, alle ligplaatshouders dienen verantwoordelijk met deze code om te gaan en deze niet door te geven aan derden. JL mag ten alle tijden de code wijzigen. Zij zal haar ligplaathouders hier tijdig van op de hoogte brengen.

ARTIKEL 4.

Het toilet behorend bij JL is toegankelijk en bedoeld als sanitaire voorzieningen voor ligplaatshouders en hun introducés. JL behoudt het recht zonder opgaaf van reden de voorzieningen tijdelijk te sluiten. Het toilet dient na gebruik netjes en schoon achter gelaten te worden.

ARTIKEL 5.

Voor iedereen die zich op het terrein van de jachtwerf bevindt, geldt dat zij zich zodanig dienen te gedragen dat de overige bezoekers van de jachtwerf, andere watersporters op het water en de omwonenden van de jachtwerf geen overlast ondervinden. De beheerders van JL houden hierop toezicht en is bij overtreding gerechtigd stappen te ondernemen inclusief het zonder restitutie beëindigen van het gebruik van de ligplaats en het (per direct) ontzeggen van toegang tot de jachtwerf.

ARTIKEL 6.

Voor ligplaatshouders die hun ligplaats tijdelijk niet gebruiken gelden niettemin deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7.

Verblijf op de jachtwerf is 24/7 toegestaan voor ligplaatshouders en haar gasten (de ligplaatshouder is ten allen tijden verantwoordelijk voor haar gasten). De toegang is om veiligheidsredenen afgeschermd met een tijdklok, ligplaatshouders kunnen tussen 07:00 uur en 22.00 uur gebruik maken van het toegangshek. Buiten deze tijden wordt enkel op verzoek bij de havenmeester toegang tot de jachtwerf verleend. Overnachtingen aan boord dienen ten alle tijden gemeld te worden aan de beheerder van JL. In de periode van 1 november tot 1 april zijn wegens veiligheidsredenen overnachtingen op de boot niet toegestaan.

ARTIKEL 8.

De boten van de ligplaatshouders dienen zowel technisch, als uiterlijk in goede staat van onderhoud te verkeren, behoudens al dan niet tijdelijke goedkeuring door JL. Het is de ligplaatshouder niet toegestaan een andere dan de met JL overeengekomen boot op de aangewezen ligplaats te leggen. In de ligplaats mag geen extra boot worden aangelegd, zoals rubberboten, opblaasboten, roeiboten, kano’s, etc. deze dienen aan dek te liggen of in de takels te hangen.

ARTIKEL 9.

De overeenkomsten t.a.v. de ligplaatsen worden gesloten voor de duur van één jaar (1 april t/m 31 maart) uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk in overleg met JL. Tijdens de eerste twee maanden van die perioden kan JL de overeenkomst zonder opgave van redenen met inachtneming van een termijn van een maand beëindigen, resp. een week in geval de ligplaatshouder ondanks sommatie niet aan zijn verplichtingen voldoet. De opzegtermijn van de ligplaats is uiterlijk 2 maanden voor de start van het het nieuwe vaarseizoen (1 april). Indien de ligplaatshouder niet opzegt, blijft zijn ligplaats voor het nieuwe jaar behouden.

ARTIKEL 10.

De ligplaats wordt persoonlijk verleend en is niet overdraagbaar. Het is verboden aan te leggen op een andere plaats dan de toegewezen ligplaats. Iedere vorm van onderhuur of het in bruikleen geven van een ligplaats aan derden is verboden. Bij verkoop van een vaartuig vervalt het recht op de ligplaats alsmede het recht op restitutie van havengelden. Het is niet toegestaan de ligplaats met het vaartuig “mee te verkopen”.

ARTIKEL 11.

Alle vaartuigen in de Jachtwerf zijn voor privégebruik van de eigenaren. Het is een ligplaatshouder niet toegestaan zijn vaartuig vanuit de jachtwerf te verhuren voor commerciële doeleinden. Indien ligplaatshouders hun vaartuig aan gasten ter beschikking stellen zonder daarbij zelf aanwezig te zijn, dienen zij dit vooraf te melden aan de beheerder van JL onder vermelding van naam c.q. namen van deze gasten.

ARTIKEL 12.

JL heeft het recht, ook in verband met een optimale exploitatie van de ligplaatsen, op ieder moment een ligplaatshouder een andere ligplaats toe te wijzen.

ARTIKEL 13.

JL mag ieder vaartuig betreden indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het behoud van het vaartuig of om schade aan de jachtwerf of aan andere vaartuigen te voorkomen.

ARTIKEL 14.

In het vaarseizoen (1 april t/m 31 oktober) zijn er in het belang van de veiligheid geen werkzaamheden aan het vaartuig toegestaan, behalve als er toestemming wordt gegeven door JL. Bij werkzaamheden aan de boot dient ten allen tijden het milieu in acht genomen te worden. Het onderhoud aan de boot moet altijd boven een bodem beschermende voorziening plaatsvinden, wanneer er met milieubelastende vloeistoffen wordt gewerkt. Het is verboden onderhouds-werkzaamheden en reparatiewerkzaamheden uit te voeren aan de buitenkant van uw schip wanneer uw boot bij Jachtwerf de Lelie in het water afgemeerd is. In geval van een milieubelastend ongeluk kan JL de verantwoordelijke hiervoor sommeren met een maximale hoogte van de totale opruimingskosten en eventuele bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld opgelegde boetes vanuit de overheid. JL is ten allen tijden bevoegd de werkzaamheden te stoppen, wanneer dit het milieu en/of de veiligheid in gevaar brengt.

ARTIKEL 15.

Ligplaatshouders worden geacht hun vaartuig als goed huisvader te onderhouden en te beheren en zijn verplicht het vaartuig minimaal WA te verzekeren.

ARTIKEL 16.

Een vaartuig dient binnen de maximale box lengte te liggen. Jachtwerf de Lelie is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade aan het vaartuig of de vaartuigen van anderen ten gevolge van het “uitsteken” van het vaartuig. De ligplaatshouder is aansprakelijk voor alle schade aan de steigers ontstaan als gevolg van het uitsteken van het vaartuig of het verkeerd aanleggen hiervan.

ARTIKEL 17.

JL is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan en/of ontvreemding van het vaartuig en/of andere goederen van de ligplaatshouder, zowel op het water als op de wal, behoudens indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld bij de directie van Jachtwerf de Lelie en/of de beheerder.

ARTIKEL 18.

Het parkeren van fietsen, motorvoertuigen en trailers is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen parkeerplekken in de omgeving van de jachtwerf. De plekken zijn alleen bedoeld voor dag gebruik. Het is niet toegestaan fietsen, trailers en vaartuigen op de werf voor dagen achter te laten. Motorvoertuigen dienen in verband met veiligheidsredenen buiten het terrein van de jachthaven geparkeerd te worden.

ARTIKEL 19.

Na oplevering van de verbouwing is het gebruik van elektra mogelijk tegen betaling en in overleg met de beheerder.

ARTIKEL 20.

Voor het in werking stellen van een elektrapunt bij de ligplaats is de ligplaatshouder een verplichte jaarlijkse aanbetaling te doen, welke volgens de tarievenlijst wordt opgegeven. In de aanbetaling is de jaarlijkse vastrecht aansluitkosten inbegrepen voor het gebruik van een toegewezen elektrapunt en een vrij verbruik van de op de tarievenlijst weergegeven vrije kWh. Wanneer er meer dan de opgegeven kWh word verbruikt zal de onderneming dit in rekening brengen aan de aanvrager van het elektrapunt. Als aan het einde van een jaar blijkt dat u een restwaarde aan kWh heeft zullen wij dit verrekenen met de voorschotnota van het opkomende jaar. Een opzegging van een elektrapunt dient schriftelijk te worden ingediend en is per direct opzegbaar zonder in achtneming van een opzegtermijn. JL heeft eveneens het recht zonder opgaaf van reden de levering van energie per direct te beëindigen. Als er een restant overblijft na berekening, dan zal dit op schriftelijk verzoek binnen 2 maanden na bevestiging opzegging geretourneerd worden aan de gebruiker, retour boekingen worden uitsluitend per bankoverschrijving uitgevoerd.

ARTIKEL 21.

De steigers mogen niet geblokkeerd worden. Aan de steigers mogen door de leden geen voorzieningen (met uitzondering van vaartuigen) in welke zin dan ook worden aangebracht, behoudens toestemming van JL.

ARTIKEL 22.

Indien u opdracht geeft uw schip uit het water te liften of gebruik te maken van de hellingbaan, dan is dat onder risico en aansprakelijkheid van de booteigenaar zelf. U dient dit bij uw verzekeringsagent aan te geven alvorens u de opdracht geeft aan Jachtwerf de Lelie. ARTIKEL 23.

JL is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen. De geldende tarieven kunt u terugvinden op de website www.zeilschooldelelie.com/ligplaatsverhuur. Bij het aangaan van een overeenkomst met JL, gaat u eveneens akkoord met de gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 24.

M. de Jong voornoemd, kan deze algemene voorwaarden ten allen tijden aanpassen. Ligplaatshouders zijn steeds gebonden aan de meest recente Algemene voorwaarden. Terug te vinden op www.zeilschooldelelie.nl/ligplaatsverhuur/algemenevoorwaarden

ARTIKEL 25.

Voor eventuele geschillen zal met uitsluiting van ieder andere Rechter bevoegd zijn de al naar gelang het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het arrondissement Rotterdam.

ARTIKEL 26.

Alle handelingen met betrekking tot de eigendommen van de ligplaatshouders geschieden voor hun rekening en risico. JL is uitsluitend aansprakelijk voor het vrije gebruik van de overeengekomen ligplaats tegenover de houder daarvan met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid behoudens ingeval van opzet of voorwaardelijk opzet van

M. de Jong voornoemd. De ligplaatshouder vrijwaart JL voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de ligplaats of daaruit voortvloeiende of daar mede in verband staande gebeurtenissen.

ARTIKEL 27.

Voor het eventueel stallen van boten op de wal sluit JL aparte overeenkomsten, op welke overeenkomsten de onderhavige voorwaarden eveneens mutaties mutandis van toepassing zijn. Ligplaatsen en stallingplaatsen worden expliciet afzonderlijk verhuurd.

ARTIKEL 28.

Alle door JL gesloten overeenkomsten kunnen behoudens de daarin getroffen speciale regelingen door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand voor de afloop van de overeenkomst, resp. een week in het geval van art.7. Zonder opzegging wordt de overeenkomst automatisch verlengd met eenzelfde periode als de tevoren overeengekomen. De opzegging dient uitsluitend schriftelijk ingediend te worden bij JL.

ARTIKEL 29.

De ligplaatshouder, dan wel andere contractanten van Jachtwerf de Lelie moeten uiterlijk voor de inwerkingtreding van de overeenkomst de betaling voldoen. Dit moet binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen. Voor bedrijven hanteert JL een betalingstermijn van 30 dagen. Door verlopen van de betalingstermijn zal de debiteur van JL in verzuim zijn, waardoor JL vanaf dat moment aanspraak kan maken op de dan geldende wettelijke rente. Mocht de debiteur vervolgens na sommatie door JL binnen 4 weken nadien het verschuldigde bedrag nog niet hebben voldaan, dan is JL gerechtigd zich de eigendommen van de debiteur, die zich op het terrein van de jachthaven bevinden, als onderpand voor de vordering toe te eigenen en in het openbaar of onderhands te verkopen en zich uit de opbrengst te voldoen.

ARTIKEL 30.

De reparatie of service opdrachten welke u uitbesteed aan Jachtwerf de Lelie, besteedt Jachtwerf de Lelie zelf uit aan “Sloepenreparatie.nl” resp. Role Bootreparatie gekenmerkt onder KvK registratienummer 59915773 of aan Correct Marine gekenmerkt onder KvK registratienummer 24072320. De algemene voorwaarden en tarieven van Sloepenreparatie.nl en Correct Marine zijn van toepassing op het uitvoeren van de opdracht, alsmede is Jachtwerf de Lelie niet aansprakelijk voor de eventueel voortvloeiende schade aan uw goed, alsmede met betrekking tot de werkzaamheden waartoe u opdracht heeft gegeven, de verantwoordelijkheid hiervan licht bij de uitvoerende partij t.w. Sloepenreparatie.nl of Correct Marine.

ARTIKEL 31.

JL beschermd uw gegevens alsof het haar eigen zijn. Met betrekking tot de samenwerking met Sloepenreparatie.nl of Correct Marine is Jachtwerf de Lelie verplicht uw adresgegevens door te geven aan Sloepenreparatie.nl of aan Correct Marine om de doorgegeven opdrachten daadwerkelijk goed af te kunnen ronden. Wanneer u expliciet aangeeft om uw contactgegevens gegevens niet door te geven, dan zal Jachtwerf de Lelie dit niet doen, als vervolg hierop kunnen Jachtwerf de Lelie alsmede Sloepenreparatie.nl en Correct Marine geen onderhoudswerkzaamheden voor u uitvoeren.

ARTIKEL 32.

Alle onderhoud en reparatie opdrachten zullen zonder anders overeengekomen met JL uitgevoerd en gefactureerd worden door Sloepenreparatie.nl of Correct Marine.

 

Team Jachtwerf de Lelie

Laatste wijziging: 11-02-2023

 

Overige

1. CONTACTGEGEVENS

Rotterdamse Zeilschool de Lelie
Ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 65287045

IBAN: NL02INGB0007178663
E-mailadres: info@zeilschooldelelie.nl

 

2. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien Jachtwerf de Lelie besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in februari 2023.


© Rotterdamse Zeilschool de Lelie – Rotterdam februari 2023

bottom of page