HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VAARSCHOLEN

 

Deze Algemene Voorwaarden voor Vaarscholen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 15 november 2012 onder nummer 98/2012. HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende vaarinstructie, al of niet aan boord van een vaartuig.

b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst sluit betreffende vaarinstructie, al of niet aan boord van een vaartuig.
c. Cursist: natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie ontvangt.
d. Groep: een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de consument, die, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie ontvangt.
e. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris.
f. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen ondernemer en consument, waarbij de ondernemer zich tegenover de consument verbindt om, tegen betaling, al dan niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie te geven aan de consument of een overeengekomen derde.
g. Elektronisch: per e-mail of website.
h. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdracht gesloten tussen de consument en de ondernemer, lid van HISWA Vereniging.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE
1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening. Het aanbod vermeld in ieder geval:
- de aard, de inhoud en de omvang van de door de ondernemer te verrichten diensten;
- de hoogte van het cursusgeld en van eventuele aanvullende kosten;
- datum en tijdstip van aanvang en einde van de vaarinstructie.
4. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

 

ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Het cursusgeld en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is vastgelegd dat de vaarinstructie meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden uitgevoerd.
4. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

 

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van het cursusgeld moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de cursus, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: n15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

 

ARTIKEL 7 - ANNULERING
1. Indien de consument de overeenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
2. In geval van annulering is de ondernemer gerechtigd een gefixeerde schadeloosstelling van de consument te vorderen van: 
- 15% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de cursusperiode;
- 50% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de cursusperiode;
- 75% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de cursusperiode;
- 100% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de cursusperiode danwel op de ingangsdatum van de cursusperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 75,--.
3. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door een groep bestaande uit tien of meer cursisten de ondernemer gerechtigd een gefixeerde schadeloosstelling van de consument te vorderen van:
- 25% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot zes maanden voor aanvang van de cursusperiode.
- 50% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot vier maanden voor aanvang van de cursusperiode.
- 75% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursusperiode.
- 100% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering binnen één maand vóór aanvang van de cursusperiode.
4. In geval van annulering door de consument kan hij de ondernemer om in de plaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer acceptabel is, is de ondernemer gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer zal op professionele wijze vaarinstructie (laten) geven aan de cursist.
2. De ondernemer staat er voor in dat de aangeboden accommodatie deugdelijk en veilig is.
3. De ondernemer staat er voor in dat ieder vaartuig van de vaarschool dat wordt gebruikt bij de cursus in goede staat verkeert en dat het kan worden gebruikt waarvoor het bestemd is en voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
4. Indien de ondernemer een vaartuig van de vaarschool gebruikt, dan is de ondernemer verplicht het vaartuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het overeengekomen vaargebied.
5. Indien er op grond van de overeenkomst sprake is van het ter beschikking stellen van accommodatie, dan stelt de ondernemer de accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.
6. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, waaronder haven-, brug-, kade-,sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de ondernemer.
7. De ondernemer adviseert de consument met klem geen waardevolle zaken mee te nemen en wijst de consument in dat kader op de beperking van de aansprakelijkheid zoals verwoord in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden.
8. De ondernemer heeft het recht om, de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in een instructie op de wal indien de weersomstandigheden in combinatie met het kennisniveau van de cursisten dit noodzakelijk maken.
9. De ondernemer wijst de consument op de verplichtingen van artikel 9 lid 5.

 

ARTIKEL 9 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CONSUMENT
1. Indien er, ten behoeve van de eigen instructie, een vaartuig van de consument wordt gebruikt, is de consument verplicht er zorg voor te dragen dat het vaartuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het overeengekomen vaargebied, tenzij expliciet anders overeengekomen.
2. Indien er sprake is van een groep cursisten is de consument gehouden de ondernemer uiterlijk op de dag van aankomst een lijst van alle cursisten van de groep te overhandigen.
3. Indien op verzoek van de consument een niet overeengekomen gebruik van het vaartuig wordt gemaakt dan zijn de daaraan gerelateerde extra kosten voor rekening van de consument, mits de ondernemer dit tijdig aan de consument heeft gemeld.
4. De consument is verplicht zorg te dragen dat de cursist(en) beschikken over een afdoende WA-verzekering.
5. De consument wijst in voorkomende gevallen de groep op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 10 - DE AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen danwel is toe te rekenen aan personen in zijn dienst en/of aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen en door hem zijn aanvaard.
2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade en/of verlies van bagage is beperkt tot een bedrag van € 1.000,-- per cursist. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiende uit het verlies of beschadiging van bagage.
3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en/of zijn minderjarige kinderen en/of de groep die de consument vertegenwoordigt is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 11 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

 

ARTIKEL 12 - ONTBINDING OVEREENKOMST
1. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van één van hun verbintenissen elk der partijen de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
2. In geval van ontbinding van de overeenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

 

ARTIKEL 13 - RECHTSKEUZE 
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

 

ARTIKEL 14 - GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,-- is gemoeid.
4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.
5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 15 - NAKOMINGSGARANTIE

1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument.
3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 

ARTIKEL 16 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen danwel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 17 - WIJZIGINGEN
HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.